A banda del castell i la muralla, un altre element que forma part de la història del municipi de la Granada és la Casa del Castlà, molt relacionada també amb el castell. I és que en època feudal, el bisbe de Barcelona era el senyor del castell, però el governava a través del batlle i el castlà. Al batlle li pertocaven les rendes del castell, les vendes i els drets. En canvi, al castlà li corresponia la part de les rendes que el senyor dedicava a la vigilància i defensa del castell.

És per aquest motiu que la casa del castlà és molt a prop del castell, just al costat de l’església. Bastit entre els segles XV i XI en estil gòtic de transició, es tracta d’un casal residencial fortificat, entre mitgeres, compost de planta baixa, pis i golfes. Destaca de la façana un gran portal d’entrada adovellat i la finestra del pis principal, arquitravada amb brancals, ampits i llindes de pedra, decorats amb motllures, mènsules i elements figuratius.